චැනලින් - වෛද්‍ය ගෙවීම්

චැනලින් කියන්නේ මොකක්ද?

 • චැනලින් යනු ශ්‍රී ලාංකීය මහජනයාට තම සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා පහසුවෙන් සහ ඉක්මණින් ආරක්ෂිතව මුදල් ගෙවිය හැකි ඩිජිටල් ගෙවීම් සේවාවකි.

හෙළකුරු හරහා චැනලින් වැනි ගෙවීම් සේවාවක් සැපයීමේ අරමුණ මොකක්ද?

 • හෙළකුරේ පරම අරමුණ හෙවත් දැක්ම “ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් හරහා මහජනයා සවිබලගැන්වීම” යි.
 • මිලියන ගණනක් මහජනයා වෙත සමීප වී ඇති App එකක් ලෙසින්, ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් යොදා ගනිමින් ඉක්මණින් සහ පහසුවෙන් ශ්‍රී ලාංකීය මහජනයාට වෛද්‍යවරුන් වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම, හෙළකුරේ දැක්මට අනුකූල මහජන සවිබලගැනීමක් ලෙස හෙළකුරු සළකයි.
 • චැනලින් වැනි වෛද්‍ය ගෙවීම් සේවාවක් හෙළකුරු හරහා හඳුන්වාදීමේ අරමුණ එයයි.

චැනලින් ගෙවීම් සේවාව සැපයෙන්නේ කුමන හෙළකුරු සංස්කරණ හරහාද?

චැනලින් ගෙවීම් සේවාව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද?

 1. හෙළකුරු App එක තුළ ඇති “චැනලින්” සේවාව වෙත යන්න.
 2. ඔබට වෙන් කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය වෛද්‍යවරයාගේ නම ඇතුළත් කරන්න.
 3. ඉන්පසු ඔබට වෛද්‍යවරයා හමුවිය හැකි රෝහල් දිස්වෙයි. ඒ අතරින් ඔබට වෛද්‍යවරයා හමුවීමට කැමති රෝහල තෝරන්න.
 4. මීළඟට එම වෛද්‍යවරයා එම රෝහලේ හමුවිය හැකි දින සහ වේලාවන් දිස්වෙයි. ඒ අතරින් ඔබට වෛද්‍යවරයා හමුවීමට කැමති දින හා වේලාව තෝරන්න.
 5. ඉන්පසු දිස්වන තිරයේ වෛද්‍යවරයා හමුවීමට යන රෝගියාගේ නම සහ දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න.
 6. මීළඟට දිස්වන තිරයෙන්, ඔබ මුදල් ගෙවීමට කැමති ගෙවීම් ක්‍රමය (Payment Method) තෝරන්න.
 7. ඉන්පසු ඔබ තේරූ ක්‍රමයට අදාලව, බැංකු කාඩ්පතේ හෝ Mobile Wallet එකේ තොරතුරු ඇතුළත් කර, “Pay” button එක ඔබන්න.
 8. දැන් ඔබේ වෛද්‍යවරයා වෙන්කරවා ගැනීම සම්පුර්ණ වී, ඒ පිළිබඳ ඔබට දැනුම්දීමක් ලැබෙනු ඇති.

චැනලින් සඳහා මුදල් ගෙවිය හැකි ක්‍රම මොනවද?

 • බැංකු කාඩ්පත් මඟින්
  • ඕනෑම දේශීය බැංකුවක Debit කාඩ්පත් (ATM කාඩ්පත්) හෝ Credit කාඩ්පත් මඟින්.
 • Mobile Wallet මඟින්
  • Frimi, Genie, eZcash හා mCash යන Mobile Wallets මඟින්.
 • Internet Banking සේවාව මඟින්
  • සම්පත් බැංකුවේ Vishwa Internet Banking සේවාව මඟින්.

චැනලින් හරහා මුදල් ගෙවීම සුරක්ෂිතද?


© මුද්‍රිත හෝ අන්තර්ජාල ලිපි සඳහා උපුටා ගන්නේ නම් මූලාශ්‍රය ලෙස https://facts.helakuru.lk සඳහන් කරන්න.මීළඟ ලිපිය

හෙළකුරේ සුරක්ෂිතතාව : යතුරුපුවරු දත්ත භාවිතය

Still need help? Get in touch!
Last updated on 25th Oct 2021