කොරෝනා තතු - සෞඛ්‍ය තොරතුරු

කොරෝනා තතු කියන්නේ මොකක්ද?

  • කොරෝනා තතු යනු අනපේක්ෂිත Covid19 වසංගත තත්ත්වය යටතේ අතිශය වැදගත් වූ සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ හුදෙකලා කිරීම් (Lockdown) පිළිබඳ තොරතුරු ගැන ඉතා ඉක්මණින් මහජනයා දැනුවත් කරන ඩිජිටල් තොරතුරු සේවාවකි.

කොරෝනා තතු මඟින් සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගැන මහජනයා දැනුවත් කරන්නේ කොහොමද?

  • හෙළකුරු App එක තුළ ඇති “කොරෝනා තතු” සේවය ඔස්සේ යාවත්කාලීන තොරතුරු සපයමින්.
  • අතිශය වැදගත් තොරතුරු ගැන පරිශීලකයාගේ ජංගම දුරකථනයට Notifications එවමින්.

හෙළකුරු හරහා කොරෝනා තතු වැනි තොරතුරු සේවාවක් සැපයීමේ අරමුණ මොකක්ද?

  • හෙළකුරේ පරම අරමුණ හෙවත් දැක්ම “ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් හරහා මහජනයා සවිබලගැන්වීම” යි.
  • අනපේක්ෂිත කොරෝනා වසංගතය ලොවම වෙලාගත් මොහොතේ, මිලියන ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙත සමීප වී ඇති App එකක් ලෙසින්, වසංගතයෙන් වැළැකීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් යොදා ගනිමින් මහජනයා දැනුවත් කිරීම, හෙළකුරේ දැක්මට අනුකූල මහජන සවිබලගැනීමක් ලෙස හෙළකුරු සැලකීය.
  • කොරොනා තතු වැනි සෞඛ්‍ය තොරතුරු සේවාවක් හෙළකුරු හරහා හඳුන්වාදීමේ අරමුණ එයයි.

කොරෝනා තතු සඳහා තොරතුරු සැපයෙන්නේ කොහෙන්ද?

කොරෝනා තතු තොරතුරු සේවාව සැපයෙන්නේ කුමන හෙළකුරු සංස්කරණ හරහාද?


© මුද්‍රිත හෝ අන්තර්ජාල ලිපි සඳහා උපුටා ගන්නේ නම් මූලාශ්‍රය ලෙස https://facts.helakuru.lk සඳහන් කරන්න.මීළඟ ලිපිය

තොරතුරු සේවා: නිවේදන - රාජ්‍ය තොරතුරු

Still need help? Get in touch!
Last updated on 25th Oct 2021